[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
นายอุเทน  กันธิยาถา
ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทะ


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา

<< กุมภาพันธ์ 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
 

 
 

สารสนเทศโรงเรียน >> ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ภาพรวมของโรงเรียน (SCHOOL PROFILE)

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

 โรงเรียน บ้านหนองกะทะ    ที่ตั้ง  88  หมู่  3   ตำบล   หนองหว้า    อำเภอ เขาฉกรรจ์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1    โทรศัพท์    037363176 โทรสาร.............-...........

e-mail  nongkataschool@gmail.com   Website.www.nongkata.com

 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6     เนื้อที่ของโรงเรียน   25 ไร่

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านหนองกะทะ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  พุทธศักราช 2524 เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  ขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันก่อสร้างเป็นแบบ ป. 1 . ขนาด 2 ห้อง เรียน ตั้งอยู่กลางสนาม ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 121 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  9  คน และนักการภารโรง 1 คน มีนายทวีศักดิ์  จรัสทอง  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทะ คนปัจจุบัน

          ปี พ..2525

v     นักเรียนอาสาพัฒนาจาก ม.ศว. บางแสน มาออกค่ายก่อสร้างให้เป็นแบบ ป.1 ก ขนาด 3    ห้องเรียน ไม่มีพื้นและฝากั้นและต่อมา ได้หางบประมาณต่อเติมจนเต็มรูปแบบและได้ย้ายอาคารเรียนหลังเก่ามาสร้างในแนวเดียวกัน คือ ทางทิศเหนือของสนาม ในปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร  โดยมีนายวีระศักดิ์  นพรัตนวราภรณ์ เป็นครูใหญ่คนแรกและดำรงตำแน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปี พ..2527

v     ได้รับงบประมาณจาก สปช. 880,000 บาท   สร้างเป็นอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2526 จำนวน 4 ห้องเรียน

v     ได้รับงบประมาณจัดสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง ตามแบบ สปช. 601/2526 งบประมาณในการดำเนินการจำนวน 35,000 บาท

          ปี พ..2528

v     ได้รับงบประมาณจาก สปช. จัดทำถังเก็บน้ำฝนแบบ 33 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณดำเนินการ 35,000 บาท

v     ได้รับงบประมาณจัดสร้างบ้านพักครูจาก สปช. สร้างแบบ สปช. 301/2526 งบประมาณการดำเนินการ  15,0000 บาท

            ปี พ..2529

v     ได้รับงบประมาณจาก สปช. จัดสร้างเรือนเพาะชำงบประมาณดำเนินการ 35,000 บาท แบบ พ.1 (ปัจจุบันชำรุดใช้การไม่ได้อยู่ระหว่างขออนุญาตรื้อถอน)

            ปี พ..2534

v     ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างแบบ 105/26 งบประมาณในการดำเนินการ 120,000 บาท จำนวน 2 ห้องเรียน

v     ได้รับงบประมาณจากจังหวัดสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ พ. 30 พิเศษ

           ปี พ..2538

v     ได้รับงบประมาณจาก สปช. มาสร้างอาคารเอนกประสงค์จำนวน 380,000 บาท แบบ 201/26

           ปี พ..2539

v     จัดหาทุนสร้างน้ำปะปาบาดาล ให้กับโรงเรียนงบประมาณการดำเนินการ 68,000 บาท    (จัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษา)

           ปี พ.. 2541

v     ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้างบประมาณจาก สปจ. จำนวน 110,000 บาท

           ปี พ.. 2542

v     ได้รับงบประมาณ จาก สปช. ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง 2 ห้องเรียน งบประมาณการดำเนินการ 181,488 บาท

ปีการศึกษา 2547

v     ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่องจากคณะป่าผ้าการศึกษาจากสมุทรปราการและประชาชนในท้องถิ่น มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 171 คน จำนวนบุคลากรจำนวนทั้ง 7 คนและ นายวีระศักดิ์  นพรัตนวราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทะ ได้เกษียณอายุราชการ

          ปีการศึกษา 2548

v     มีราชการครูจำนวน 7 คน และนักการภารโรง 1 คน รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 8 คน จำนวนนักเรียน 163 คน มีนายวันชัย ธนังไพศาล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกะทะ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 มีการจัดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ของทางโรงเรียน ได้แก่ การพัฒนาสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคารเรียน การปรับปรุงอาคารเรียน

          ปีการศึกษา 2549

v    มีราชการครูจำนวน 7 คน และนักการภารโรง 1 คน รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 9 คน จำนวน   

      นักเรียน 153 คน มีนายวันชัย ธนังไพศาล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง

      กะทะ

v   มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่เพิ่มเติม ได้แก่ สร้างศาลา สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า            

     1 โรงเรือน

          ปีการศึกษา 2550

v   ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง จากพระครูวรเวทวิศิษฎิ์ (หลวงพ่อสูง) เมื่อวันที่

      12 มิถุนายน พ.ศ.2550

v   มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่เพิ่มเติม ได้แก่ สร้างอ่างล้างหน้า สร้างถนนเชื่อมระหว่าง

     อาคาร สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 2 โรงเรือน

v   ปัจจุบันมีราชการครูจำนวน 9 คน และนักการภารโรง 1 คน รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 10 คน

     จำนวนนักเรียน 148 คน มีนายวันชัย ธนังไพศาล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน

    หนองกะทะ คนปัจจุบัน

          ปีการศึกษา 2551

v   ได้รับลานกีฬาอเนกประสงค์ จาก โครงการค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษาคณะรัฐประศาสน

      ศาสตร์วิทยาลัยรัชภาคย์  เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  2551

v   ปัจจุบันมีราชการครูจำนวน 9 คน และนักการภารโรง 1 คน รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 10 คน

      จำนวนนักเรียน 151 คน มีนายวันชัย ธนังไพศาล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้าน  

      หนองกะทะ คนปัจจุบัน

          ปีการศึกษา 2552

v   นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเปลตองชายอายุไม่เกิน 12 ปี แข่งขันในระดับภาคใน

      การแข่งขันกีฬานักเรียน  โดย สพฐ. เป็นผู้จัดการแข่งขัน

v   ปัจจุบันมีราชการครูจำนวน 9 คน และนักการภารโรง 1 คน รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 10 คน

     จำนวนนักเรียน 142  คน มีนายวันชัย ธนังไพศาล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน  

     หนองกะทะ คนปัจจุบัน

          ปีการศึกษา 2553

v   ปัจจุบันมีราชการครูจำนวน 9 คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน และ

     พนักงานบริการ จำนวน 1 คน รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 12 คน จำนวนนักเรียน 153  คน

     มีนายวันชัย ธนังไพศาล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทะ คนปัจจุบัน

 ปีการศึกษา 2554

v   ได้สร้างที่ดื่มน้ำ หน้าโรงอาหาร

v   ได้ปรับปรุงขุดสระน้ำ แหล่งเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น การเลี้ยงปลา

v   ปรับปรุง ก่อสร้าง เสาธง ใหม่

v   ปรับปรุงเวทีและห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์

v   ทำป้ายโรงเรียนใหม่

v   ทำฐานพระหน้าเสาธงใหม่

v   ปลูกลำไยหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน

v   ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณโรงเรียน

v   ปัจจุบัน มีข้าราชการครู จำนวน 9 คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน ครูพี่  

      เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน และพนักงานบริการ  จำนวน  1 คน รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 12

      คน จำนวนนักเรียน 145  คน มี นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ดำรงตำแหน่งเป็น

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทะ คนปัจจุบัน

          ปีการศึกษา 2555

v   ทาสีปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ำ บ้านพักครู โรงอาหาร และบริเวณภายในโรงเรียน

v   ตั้งศาลเจ้าที่ ของโรงเรียน

v   ปูกะเบื้อง ห้องเรียน ห้องน้ำ อาคารอเนกประสงค์

v   ปรับปรุงอ่างล้างปลา

v   ปรับปรุงรั้วรอบ ๆ บริเวณ โรงเรียน

v   ปรับปรุงและปูกระเบื้องโรงอาหาร

v   ปรับปรุงทำทางเข้าห้องน้ำ

v   ทำสนามเปตองใหม่

v   ติดตั้งทีวี 42 นิ้ว สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน

v   ทำที่เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

v   ปัจจุบัน มีข้าราชการครู จำนวน 9 คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน ครูพี่  

      เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน และพนักงานบริการ  จำนวน  1 คน รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 13

      คน จำนวนนักเรียน 131  คน มี นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ดำรงตำแหน่งเป็น

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทะ คนปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2556

v   ปรับปรุงแท็งค์น้ำสำหรับใช้ในฤดูแล้ง

v     ได้รับงบประมาณในการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 317 เมตร งบประมาณ 995000บาทจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

v   ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

v   ติดตั้งประตูหน้าโรงเรียน

v   สร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้า

v   สร้างที่จอดรถ

v   สร้างโรงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

v     ได้รับงบประมาณในการสร้างแหล่งน้ำ ในโครงการแหล่งน้ำสวย ชุมชนสดใส ของ ธกส. สาขาเขาฉกรรจ์

v   ปัจจุบันมีข้าราชการครู จำนวน 9 คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน ครูพี่  

      เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน และลูกจ้างประจำ ช่างปูน ระดับ  2 จำนวน  1 คน รวมจำนวน

      บุคลากรทั้งสิ้น 13 คน จำนวนนักเรียน 131  คน มี นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ดำรง

      ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทะ คนปัจจุบัน

          ปีการศึกษา 2557

v    ปรับปรุงอาคาร ป1. ก และห้องน้ำ โดยได้รับเงินบริจาคจากธนาคาร ซิตี้ แบ้งก์

       จำนวน 775,000 บาท

v     ปรับปรุงรางน้ำ อาคารเรียน  สปช. 105/26 อาคารเรียน ป.1 ก และอาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับ งบประมาณจัดสรร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1

จำนวน 320,000 บาท

v     ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล แบบครบวงจร ได้รับ งบประมาณจัดสรร จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ภาค 9  จังหวัดระยอง จำนวน 1,600,000 บาท

v   ปัจจุบันมีข้าราชการครู จำนวน 9 คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน ครูพี่  

      เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน และลูกจ้างประจำ ช่างปูน ระดับ  2 จำนวน  1 คน รวมจำนวน

      บุคลากรทั้งสิ้น 13 คน จำนวนนักเรียน 131  คน มี นายทวีศักดิ์  จรัสทอง  ดำรง

      ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทะ คนปัจจุบัน

         ปีการศึกษา 2558

v     คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับครู (Lenovo) และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ( LED TV ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว (Family ) จำนวน 1 ชุด โดยได้รับ งบประมาณจัดสรร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 จำนวน 45,990 บาท

v     คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับครู (HP) และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ( LED TV ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน 3 ชุด โดยได้รับ งบประมาณจัดสรร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 จำนวน 129,700 บาท

v   ปัจจุบันมีข้าราชการครู จำนวน 9 คน  ครูธุรการ จำนวน 1 คน และลูกจ้างประจำ ช่างไฟฟ้า    

     ระดับ  2 จำนวน  1 คน รวม จำนวน บุคลากรทั้งสิ้น 11 คน จำนวนนักเรียน 121  คน มี

     นายทวีศักดิ์     จรัสทอง  ดำรง ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทะ คนปัจจุบัน

          ปีการศึกษา 2559

v   ปัจจุบันมีข้าราชการครู จำนวน 9 คน  ครูธุรการ จำนวน 1 คน  และลูกจ้างประจำ ช่างไฟฟ้า   

     ระดับ  2 จำนวน  1 คน รวม จำนวน บุคลากรทั้งสิ้น 11 คน จำนวนนักเรียน 110  คน มี นายทวีศักดิ์   

     จรัสทอง  ดำรง ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทะ คนปัจจุบัน

          ปีการศึกษา 2560

v   สร้างป้ายโรงเรียน โดยได้รับเงินบริจาคจาก ผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 

     ใหม่ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560  จำนวน 32,000 บาท

v   ปัจจุบันมีข้าราชการครู จำนวน 8 คน  ครูธุรการ จำนวน 1 คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน       

     และลูกจ้างประจำ ช่างไฟฟ้า  ระดับ  2 จำนวน  1 คน รวม จำนวน บุคลากรทั้งสิ้น 11 คน จำนวน

     นักเรียน 104  คน มี นายทวีศักดิ์  จรัสทอง  ดำรง ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง

     กะทะ คนปัจจุบัน

         ปีการศึกษา 2561

              v   สร้างรั้วโรงเรียน โดยได้รับเงินบริจาค จาก ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน

                   และคณะกรรมการสถานศึกษา และเงินงบประมาณอุดหนุน จำนวน 72 ช่อง

              v  ปัจจุบันมีข้าราชการครู จำนวน 8 คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน

                  และลูกจ้างประจำ ช่างไฟฟ้า ระดับ 2 จำนวน 1 คน รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 11 คน จำนวน นักเรียน 111 คน

                  โดยมีนายทวีศักดิ์  จรัสทอง ดำรง ตำแหน่งเป้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทะ คนปัจจุบัน

 

 ความคิดเห็นที่ 1

Online casino 2021: https://morep.app.co.mz/community/profile/casino2021/ <p><a href="https://morep.app.co.mz/community/profile/casino2021/">CLICK HERE</a></p> <p><a href="https://morep.app.co.mz/community/profile/casino2021/"><img src="https://i.ibb.co/pjR8Z8B/1btc.jpg"></a></p> ?h=d46f4d1f7a65eb955af9035a143e1424&

โดย : Online casino 2021: https://morep.app.co.mz/community/profile/casino2021/ <p><a href="   [ พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 20:50:35 ]ไอพี : 119.42.86.107

 

ชื่อ/Email :
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

.